Masz pytania +48 504 817 008
Wersja kontrastowa High contrast
A A A

Instytucje Otoczenia Biznesu

Innowacje

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości *

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. nr 85, poz. 719

Instytucje Otoczenia Biznesu mają do odegrania istotną rolę w rozwoju regionalnej gospodarki, którą jest wzmocnienie powiązań pomiędzy podmiotami regionalnego systemu innowacji: przedsiębiorstwami, jednostkami B+R, samorządami. W skali mikro IOB pełnią funkcję inicjatora i akceleratora procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach udzielając im zarówno zindywidualizowanego doradztwa i finansowania, jak też świadcząc szeroki zakres usług informacyjnych i szkoleniowych, w tym dla osób planujących dopiero podjąć działalność gospodarczą (start-up).

PARTNERZY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTER